Ana Sayfa Şehirler Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2022

280
Personel Alımı

Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacaktır. İlan kapsamında sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 29 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile diğer ilan detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2022

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik 64 in 8. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz İnternet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Unvanı Atama

Sayısı

Çalışma

Süresi

Ücreti İstenen Nitelikler
Bilişim

Personeli

3(üç) Tam

Zamanlı

Ücret tavanının

2 katma kadar

A – Genel Şartlar

B – Özel Şartlar

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olması,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olması,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye (ücret tavanının iki katını geçmeyecek tahsisli kadrolar için) sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: Bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüsündeki hizmetler ile özel kesimde bilişim sektöründe hizmet üreten, sunan kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur. ( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alman eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alman ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alman kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

POZİSYON

ÜNVANI

ALINACAK

PERSONEL

ADEDİ

ARANACAK ŞARTLAR AYLIK

BRÜT

SÖZLEŞME

ÜCRET

TAVANI

Bilişim Personeli 1 a) C#veJava programlama dillerini kullanarak en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak

b) AngularJS framework, Entity

Framework, JavaScript,

Bootstrap, Dependency Injection hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

c) Nesne tabanlı analiz ile tasarım

ve yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tasarım

örüntülerini etkin olarak

kullanabiliyor olmak

d) Çevik proje yönetimi metotlarına

hakim olmak ve en az bir projeyi bu metotları kullanarak

gerçekleştirmiş olmak.

e) MVC, ORM ve MQ

teknolojilerine hakim olmak

f) Veri tabanı tasarım prensiplerine

(İlişkisel model, varlık-ilişki

modeli, normalleştirme) hakim olmak ve bu prensipleri kullanarak en az bir veri tabanı tasarımı gerçekleştirmiş olmak.

2 Kat
g) Sunucuda koşan uygulamaların sağlık ve performans izlemesini gerçekleştiren uygulamaları etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.
Bilişim Personeli 2 a) Yazılım projesi geliştirme

süreçlerinde (proje tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz, süreç takibi, test ve

dokümantasyon yönetimi)

deneyimli olmak.

b) MS Project kullanarak proje yönetimi yapmış olmak

c) Yazılım süreçleri ve yaşam döngüleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Çevik proje yönetimi metotlarına

hakim olmak ve en az bir projeyi bu metotları kullanarak

gerçekleştirmiş olmak.

e) Problem çözme teknikleri

üzerinde deneyimli olmak ve eğitim sertifikası sahibi

f) Karar destek yazılımları üzerinde çalışmalar yapmış olmak

g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

h) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

i) Veri tabanı tasarım prensiplerine (İlişkisel model, varlık-ilişki modeli, normalleştirme) hakim olmak.

2 Kat

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru formu (üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır).
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. Lisans diploması aslı veya onaylı sureti, yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olunması halinde denklik belgesi aslı veya onaylı sureti.
 4. Genel şartlar başlığının l-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır).
 5. 3 yıllık mesleki tecrübeyi belgeleyen için aynı süreler ile eşleşen Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.
 6. Genel şartlar başlığının l-(d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
 7. 2 adet fotoğraf.
 8. KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır).
 9. Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge. (Belge ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)
 10. Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuruların, Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın Üniversitemiz Web sayfamızda yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) itibaren 15 gün (15. günün mesai bitimine kadar) içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunus Emre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2016 KPSS-P3 puanın yüzde yetmişi ile yabancı dil puanın yüzde otuzu toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katma kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu. tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

Aylık bürüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nm 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (4.687,27 TL)’nin Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır (2 Katı ücret). Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 • Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü
 • Telefon : 0 (222) 335 05 80 / 1350

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Halk Ekmek Kurumu Personel Alımı Yapıyor!

Eskişehir halk ekmek kurumu personel alımı yapacağını ilan etti. Eskişehir Halk Ekmek Kuru…