Ana Sayfa Bilgi Bankası Mevzuat ve Yönetmelikler Memurlarda Doğum Sonrası Alınan Raporlar İzne Çevrilebilirmi?

Memurlarda Doğum Sonrası Alınan Raporlar İzne Çevrilebilirmi?

88
doğum raporları izni

Memurlarda Doğum izni için alınan sağlık raporları sonradan normal izne çevrilebilirmi? Doğum sonrası alınan raporlar nasıl izne çevrilir? Doğum sonrası doğum izni bitiminde göreve başlamadan alınan sağlık raporları ile kullanmış olduğu hastalık izninin bitiminde çalışır denildiği halde tekrar alınan hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceğini aşağıdaki yazımızda okuyabilirsiniz..

Doğum izni bitiminde göreve başlamadan alınan hastalık raporları ile kullanmış olduğu hastalık izninin bitiminde çalışır denildiği halde tekrar alınan hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

doğum rapor izni
doğum raporları nasıl izne çevrilir

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası doğum izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık raporlarının verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, “Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.

(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.” hükmü, 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.” hükmü, 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, “Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise, ” Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

– Doğum izni bitiminde hastalık raporu alabilmek için göreve başlamaya gerek olmadığı, doğum sonrası analık izninin bitiminde göreve başlamadan alınan hastalık raporlarının Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslara uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

– Tek hekim tarafından verilen raporda kontrol muayenesi yapılacağı yazılmamasına rağmen rapor süresinin bitiminde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma halinde alınan hastalık raporlarının mezkur Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

3600 Ek Gösterge (2022) Ne Zaman Çıkacak?

3600 ek gösterge nedir? 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 Ek göstergeden kimler yara…