Ana Sayfa Kamu Kurumları Devlet Hava Meydanları Asistan – Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alım ilanı

Devlet Hava Meydanları Asistan – Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alım ilanı

106
hava trafik kontrol memuru

Devlet hava meydanları bünyesinde çalıştırılmak üzere aşagıda belirtilen öz niteliklere sahip Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Asistan Hava Trafik Kontrolörü personel alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan  fazla  hapis  veyahut  affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine  karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

g) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmeliğin  11  inci  maddesi  uyarınca KPSSP3  puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR;

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) ICÂO  ANNEX’l  kriterlerine  uygun  “Hava  Trafik  Kontrolörü  olur”  ibareli  sağlık raporu  almak,  (  aranan  şartlar  www.dhmi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Hava  Trafik Kontrol   Hizmetleri   Personeli   Lisans  ve  Derecelendirme  Yönetmeliğinde  yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu  durum  sınav  komisyonunca  tespit  edilerek  tutanak  altına  alınır, gerekirse  hakem  hastaneye  gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en  az  ‘C’  düzeyinde  puan  aldığını  belgelemek,  (ÖSYM  Başkanlığı  tarafından yayımlanan eşdeğerlik  tablosunda  belirlenen  yabancı  dil  bilgisine  sahip  olduğunu gösterir belge. (20.09.2013 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak.

STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR;

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 29/04/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (29/04/1993 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) ICÂO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (20.09.2013 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav, Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 6 (Altı) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına  veya  yazılı sınava çağırılacaktır.  Adaylar;  Bilgisayar  destekli  seçme  sınavı  veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların 20.09.2018 – 19.10.2018  tarihleri  arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden  başvurmaları  gerekmektedir. Adayların  talep  edilen  bütün  belgeleri  sisteme eksiksiz yüklemeleri  gerekmektedir.Şahsen  ve  posta  yoluyla  başvurular  kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Nüfus cüzdanı

b) 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf

c) Yüksek Öğrenim Diploması

d) KPSS Sonuç Belgesi

e) Yabancı Dil Belgesi,

f) Asistan  Hava  Trafik  Konrolör  Lisansı  (Sadece  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü
pozisyonuna başvuracaklar için) Bilgisayar  destekli seçme sınavında  veya  yazılı  sınavda  başarılı  olan  ve  sözlü  sınav  için çağrılan adaylardan istenilecek  belgeler  Kuruluşumuz  resmi  internet  adresinde ( www.dhmi.gov.tr ) ayrıca yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU :

Bilgisayar  destekli  seçme sınavı  veya  yazılı  sınav 30.10.2018 – 05.12.2018   tarihlerinde yapılacaktır.
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak adaylara  ilişkin  liste,  sınav
yeri  ve  saati  Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr)  ilan  edilecektir.  Sınavda  başarı  göstererek sözlü  sınava  hak  kazanan adaylara  ilişkin  liste;  sınav  tarihi,  yeri  ve  saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi  internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;  liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti  ve inandırıcılığı; genel  yetenek  ve  genel  kültürü; bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların sesli  iletişimde  yanlış  anlamalara  ve  aksamalara  yol  açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi  ifade  yetersizlikleri  de  göz  önünde  bulundurularak  yapılacak Sesli  İletişim Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda  yer  alan  toplam  puan  esas  alınacaktır.  Sınav  Komisyonu  tarafından; bilgisayar destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS,  bilgisayar destekli seçme sınavı veya  yazılı  sınavı  ile  sözlü  sınav  başarı  puanlarının  aritmetik  ortalaması  esas  alınarak tercihlerine göre yapılır. Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, Bilgisayar  Destekli  Sınav  puanları  veya  Yazılı  Sınav  puanları  da  eşit  ise  diploma  tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Sınavda  başarılı  olmuş  adayın  herhangi  bir  nedenle  ilgili  pozisyona  yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. İlan  edilen  sınav  tarihi/tarihleri  itibariyle  geçerli  bir  mazeret  belirtmeyerek (kanuni  bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 20/09/2018 tarihinde başlayacak ve 19/10/2018 günü mesai  bitiminde  sona erecektir. Sınava  girmek isteyen  adayların  20.09.2018-19.10.2018  tarihleri  arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün  belgeleri  sisteme  eksiksiz  yüklemeleri  gerekmektedir. Şahsen  ve  posta  yoluyla başvurular  kabul  edilmeyecektir. Sınav  sonuçları Kuruluşumuz resmi  internet  adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

alınacak personel listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…