Ana Sayfa Şehirler Isparta Senir Belediyesi Personel, Memur Alımı İlanı

Senir Belediyesi Personel, Memur Alımı İlanı

149
Senir Belediyesi

Isparta ilimizde yer almakta olan Senir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere zabıta memuru ve itfaiye eri boş kadrolarına sözlü sınav yapılarak açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Adaylar ilana 08 Mart tarihi mesai bitimine kadar iş başvurusunda bulunabilicekler. Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan başvuru şartları, başvuru formu ve iş talep formu detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

Senir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı 2019

SNF UNVANI KADRO ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS
TÜRÜ
KPSS
PUANI
GİH Zabıta Memuru 6 2 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.
Erkek /Kadın KPSS P3 En az 60
GİH İtfaiye Eri 7 1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.
Erkek /Kadın KPSS P3 En az 60

Senir Belediyesi Personel Memur Alımı İlanı 2019

Senir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • a)Türk vatandaşı olmak.
 • b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d) Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • g)Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93, KPSS P3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre; tartılma ve ölçülme, aç karnına, soyunup ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • d) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 • a)İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
 • b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
 • c)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • d)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • e)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.
 • h)İki adet fotoğraf. (1 adeti forma yapıştırılacak.)
 • ı)Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için: Adaylar, belediyemizden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 04/03/2019 dan 08/03/2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Başvurular, Senir Kasabası, orta mahalle cumhuriyet caddesi no:2 adresindeki Senir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.  Zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında belediyemizce yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı: T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile 11/03/2019 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONUSU:

Sınav Yeri ve Zamanı Memur alımı sınavı için 18/03/2019 günü saat 09.00’da başlamak üzere Senir Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.  Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sınava çağırılacaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SINAV DEĞERLENDİRME -SONUÇLARA İTİRAZ:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan),
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15 puan),
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puan),
 • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında (15 puan),
 • Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi (40 puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Isparta ilimizden Diğer Güncel İş İlanlarına Ulaşmak için TIKLAYIN!

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…