Ana Sayfa Şehirler İstanbul Arnavutköy Belediyesi Memur Alımı İlanı

Arnavutköy Belediyesi Memur Alımı İlanı

88
Arnavutköy Belediyesi

İstanbul il sınırları içerisinde yer alan Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Peki bu ilana nasıl başvurabilirim. Başvuru formu, başvuru şekli, yeri ve zamanı detayları yazımızda..

 • Türkiye Geneli Akademik Kurum İlanları için TIKLAYIN
 • Türkiye Geneli Kamu Kurumları Memur Alımı İlanları İçin TIKLAYIN
 • Özel Şirketler Personel Alım İlanları için TIKLAYIN

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

S.No Kadro Sınıf Derece Adet Nitelik Cinsiyet Kpss Puan
1 Zabıta Memuru G.İ.H 10 15 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak Kadın / Erkek P94 En Az 60 Puan
2 Zabıta Memuru G.İ.H 10 10 Ön lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların herhangi bir programından mezunu olmak Kadın / Erkek P93 En Az 60 Puan
3 Zabıta Memuru G.İ.H 9 5 Çevre Koruma ve Kontrol / Harita ve Kadastro/ İnşaat Teknolojisi Yapı Denetimi /Elektrik/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı/Elektronik Teknolojisi Ön lisans programlarının birinden mezunu olmak. Kadın / Erkek P93 En Az 60 Puan
4 Zabıta Memuru G.İ.H 9 1 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi / Yerel Yönetimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En Az 60 Puan
5 Zabıta Memuru G.İ.H 8 9 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezunu olmak Kadın / Erkek P3 En Az 60 Puan

Arnavutköy Belediyesi Personel Alım İlanı

1. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Arnavutköy Belediye Başkanlığı boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Başvuru Genel Şartları: İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

2. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuz internet sitesinden (www.arnavutkoy.bel.tr) temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 4 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

3. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 19.12.2018 tarihinde belediyemiz internet sitesinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 • Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 27.12.2018 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere; Arnavutköy Belediye Başkanlığı Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
 • Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
 • Personel Alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

6. SINAV DEĞERLENDİRME:

 • a) Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
 • b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
 • c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
 • d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 • e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
 • f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

7. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

 • En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.
 • Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler belediyemiz internet adresinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara yazılı tebligat yapılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

 • Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
 • Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…