Ana Sayfa Kamu Kurumları T.C Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

63
Yargıtay Başkanlığı

T.C Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.  Peki bu ilana nasıl başvurabilirim. Alım yapılacak personel sayısı, başvuru formu, başvuru şekli, yeri ve zamanı detayları yazımızda..

 • Türkiye Geneli Akademik Kurum İlanları için TIKLAYIN
 • Türkiye Geneli Kamu Kurumları Memur Alımı İlanları İçin TIKLAYIN
 • Özel Şirketler Personel Alım İlanları için TIKLAYIN

T.C Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2018

S.No Pozisyon Kpss Puan Mezuniyet Adet
1 Sözleşmeli Destek
Personeli(Hizmetli)
2018 yılı KPSS94 Ortaöğrenim 33
2 Sözleşmeli Teknisyen
(Sıhhi Tesisat)
2018 yılı KPSS94 Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat
Sistemleri dalından mezun olmak
3
3 Sözleşmeli Mühendis
(İnşaat)
2018 yılı KPSSP3 Yükseköğretim kurumlarının
ilgili bölümünden mezun olmak
1
4 Sözleşmeli Mütercim –
Tercüman
2018 yılı KPSSP3 İngilizce Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim
bölümlerinden, ya da denkliği kabul edilen okullardan mezun olmak ve en az B düzeyinde  YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
1

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI :

 • a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
 • b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • c) Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.  (Doğum tarihi 23/11/1983 ve sonrası olanlar)
 • d) Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1978 ve sonrası olanlar)
 • e) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI ve DİĞER HUSUSLAR;

1-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • a) KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata
  çağrılacaktır.
 • b) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve
  genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 • c) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

2-SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • a) Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak.
 • b) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
  halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
 • c) Uygulama sınavı: Meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır.
 • d) Mülakat sınavı: Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve
  genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 • e) Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %30’u, mülakat sınavı puanının % 40’ı esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

3- SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • a) Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; İnşaat Mühendisliği bölümünden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • b) İnşaat Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalışılan süreler belgelenecek.)
 • c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.
 • d) Başvuru yapan adayların, mesleğiyle ilgili çalışmalarını gösterir belgeleri, başvuru tarihleri arasında fiziki olarak Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne, Vekaletler Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri (şahsen veya posta yoluyla) gerekmektedir.
 • e) Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve
  genel kültür alanlarından yapılacaktır
 • f) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

4-SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • b) Akıcı bir dile sahip olmak.
 • c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 puanı eşit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.
 • d) Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
 • e) Adayların aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav puanının % 40 ı esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda nihai başarı puanı belirlenecektir.

C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

 • a) Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir.
 • b) Mülakat sınavında başarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 • c) Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 • d) Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.
 • e) Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER (AYLIK MAAŞLARI)

Pozisyon Öğrenim Mesleki Tecrübe Brüt Ücret
SÖZLEŞMELİ
DESTEK
PERSONELİ
LİSE VE DENGİ 5 YILDAN AZ

5 – 10 YIL ARASI

2.485,08

2.523,04

SÖZLEŞMELİ
MÜHENDİS
LİSANS 5 YILDAN AZ

5 – 10 YIL ARASI

4.438,25

4.539,31

SÖZLEŞMELİ
MÜTERCİM –
TERCÜMAN
LİSANS 0-3 YIL ARASI

3-5 YIL ARASI

5 YILDAN FAZLA

3.263,09

3.679,65

3.872,93

SÖZLEŞMELİ
TEKNİSYEN
MESLEK LİSESİ 5 YILDAN AZ

5 – 10 YIL ARASI

2.784,48

2.860,38

DİĞER HUSUSLAR;

 • a) Yukarıda belirtilen ücretler brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir.
 • b) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir.
 • c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi olarak özel sektörde Mütercim-Tercüman olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
 • d) Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunlarından Yabancı Dil Sınavına (YDS) göre (A) düzeyinde dil bildiğini belgelendirenlerin tavan ücretleri, mesleki tecrübeye göre belirlenen tavan ücretlerin %10’u oranında artırılarak tespit edilir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • a) Başvuru Tarihi : Başvurular, 19/11/2018 tarihinde başlayıp, 23/11/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00’de) sona erecektir.
 • b) Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Daha Detaylı Bilgi İçin – İLETİŞİM NO : Tel: 416 02 81

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…