Ana Sayfa Şehirler Bolu Bolu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Bolu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

124
Mühendis

Bolu İl Özel İdaresi yayınladığı ilan ile çok sayıda yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Bolu İl Özel İdaresi personel alımı ilanı kapsamında inşaat mühendisi, harita mühendisi, orman mühendisi, elektrik mühendisi, ziraat mühendisi, şehir ve bölge planlamacısı, inşaat teknikeri, makine teknikeri, elektrik teknikeri, oto elektrik teknikeri ve bilgisayar programcısı alımı yapacaktır. İlan kapsamında 18 personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 1 Mart 2017 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Bolu İl Özel İdaresi Personel Alımı İlanı 2017

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır. İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Bolu İl Özel İdaresi İnternet sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SIRA

NO

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN ARANAN ŞARTLAR (EĞİTİM) ALINACAK

SAYI

1 İnşaat Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 3
2 Harita Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1
3 Orman Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1
4 Elektrik Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1
5 Ziraat Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1
6 Şehir ve Bölge Planlama Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1
7 İnşaat Teknikeri Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu 5
8 Makine Teknikeri Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu 2
9 Elektrik Teknikeri Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu 1
10 Oto Elektrik Teknikeri Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu 1
11 Bilgisayar Programcısı Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu 1

Bolu İl Özel İdaresi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
 • 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS -B grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (Elli) puan almış olmak,
 • Mühendis, Tekniker ve Bilgisayar Programcılığı alımları için;
 1. Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
 2. Tekniker ve Bilgisayar Programcısı alımları: Ön lisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırma yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.
 • İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
 • Son 3 aydır Bolu’da ikamet ediyor olmak, Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.

İnşaat Mühendisi Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
 • Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, zorunlu olup,

Ayrıca;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak,
 • Statik proje hazırlayabilmek,
 • Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,

Harita Mühendisi Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin “Harita Mühendisliği(Jeodozi ve Fotogrametri Mühendisliği)” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
 • GPS kullanabilmek. Zorunlu olup,

Ayrıca;

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Mesleki konularla ilgi bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,

Orman Mühendisi Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışmdaki üniversitelerin “Orman Mühendisliği ” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
 • 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuatlarına hakim olmak.
 • Orman geçiş izinleri, ruhsat ve diğer izin mevzuatlarına hakim olmak.
 • Orman alanlarında gerekli Proje ve Revize işlerini yapabiliyor olmak, tercih nedeni olacaktır.

Elektrik Mühendisi Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği ” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
 • Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, zorunlu olup,
 • Mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak,

Ayrıca;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak,

Ziraat Mühendisi Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin “Ziraat Mühendisliği ” bölümünün “Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü(bu bölüm ile denkliği kabul edilen)” lisans seviyesinde mezunu olmak.
 • Çalışma alanlarında gerekli Proje ve Revize işlerini yapabiliyor olmak, tercih nedeni olacaktır.

Şehir ve Bölge Planlamacısı Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin “Şehir Planlayıcısı ” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
 • Şehir Planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih edilir.

İnşaat Teknikeri Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknikeri kazandıran ‘Teknik Programlar” bölümünden mezun olmak.
 • Mesleki iş tecrübesine sahip olmak

Makine Teknikeri Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Makine Teknikeri kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun olmak.
 • Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.

Elektrik Teknikeri Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Elektrik Teknikeri kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun olmak.
 • Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.

Oto Elektrik Teknikeri Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Oto Elektrik-Elektronik Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun olmak.
 • Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Alımı

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Bilgisayar Programcılığı unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun olmak.
 • Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.

Bolu İl Özel İdaresi İş İlanı İş Başvurusu 2017

Adayların 01/03/2017 – 10/03/2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, KPSSP3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan), kısa öz geçmişini anlatan belge ile birlikte II Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü / mülakat sınavı 20-24/03/2017 tarihleri arasında Bolu İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama ortalaması üzerinden değerlendirilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır. Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

 1. 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPS. Sınavının KPSS-B grubu KPSSP3 puan türünün % 30′ u
 2. Mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin %30’u,
 3. Adayların mesleki, genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin % 40’ı,

Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.boluozelidaresi.gov.tr İnternet adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonucunda Başarılı Olan Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
 2. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu
 3. Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
 4. Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti
 5. Nüfus Kayıt Örneği
 6. 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
 7. Yerleşim yeri belgesi

Bolu İl Özel İdaresi tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Dörtdivan Belediyesi İşçi Alımı Yapacağını Açıkladı

Bolu ilimizde bulunan Dörtdivan Belediyesi yayınladığı ilan ile işçi alımı gerçekleştirece…