Ana Sayfa Şehirler Edirne Enez Belediyesi Memur Alım İlanı 2018

Enez Belediyesi Memur Alım İlanı 2018

114
Enez belediyesi

Enez Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye itfaiye yönetmeliği, Belediye Zabıta yönetmeliği ve Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve Atama yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. İş Başvuru Formu Yazımızın içinde..

Enez Belediyesi – Güncel iş İlanları – Eleman ve Personel Alımları

Enez Belediyesi

BAŞVURU GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR : Enez Belediyesi’nin boş bulunan Ekonomist, İtfaiye eri, zabıta memuru kadroları için yapılacak başvrularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır,

I – Başvuru Genel Şartları :

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53,üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu duzenin  işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş’ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel eııgeli bulunmamak,
 6. İlan’edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-Başvuru Özel Şartları:

 1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 ve 20l8 Yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, ekonomist kadro unvanı için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 3. 657 sayılı Kanunun 48′ inci maddesinin (A) fikrasında belirtilen genel şartların yanı slra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin l5/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az | 67 metre, kadınlarda en az |.60 metre boyunda olmak ve boyun l metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) l0 kilogramdan fazla fark olmamasl ve sınavın yapıldığı tarİhte 30 yaşını doldurmamış olmak. boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 4. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 5. .Itfaiye eri kadrosuna atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/l0/l983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

3-BASVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. İş Talep Formu ( Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet adresinden www.enez.bel.tr temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,
 5. KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. İtfaiye memuru kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfi sürücü belgesi,
 8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 9. 2 Fotoğaf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 10. Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydiyla suretleri tasdik edilebilir.

4-BASVURU YERİ. TARiHi. ŞEKLi VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 1. Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer 15.l0.20l8 gününden l6.10.2018 Salı günü saat 17.30’a kadar (saat 09:00-17.30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürluğune teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır.
 3. Ekonomist kadrosu için başvurular şahsen veya iadeli taahtitlü posta yoluyla yapılacaktır.
 4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvrular alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro saylsının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır
 3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, 19.1O.2018 tarihinde belediyemiz internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6-SINAVIN YERİ. ZAMANI VE KONULARI:

 1. Enez Belediyesi toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 23.10.20l8 Salı günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 23.10.2018 Salı günü saat 14.00 da başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.
 2. Sözlü sınav ve uygulamalı slnav aynt gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası .
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi .
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu .
 4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 5. İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 6. Uygulamalı sınav: kadro unvanına iliskin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile arac kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Idareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan , kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin çlçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda lO0 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üuelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafindan yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25 ‘er puan olmak üzere toplamda l00 tam Puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayn ayrı tutanağa geçirilir.
 2. Uygulamalı sınav, lOO tam Puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
 3. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümün % 60,ı alınarak sınav Puanı hesaplanır ve Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 4. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KpSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde kpss puanı yüksek olana öncelik tanınır. En Yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana bulduğu çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük veya Yeterli bulmadığı takdirde, sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atimaları iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında cumhuriyet Başsavcılığına, suç duyurusundu bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Itirazlar, sınav kurulu tarafindan yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve yazılı olarak bilgi verilir.

Enez Belediyesi İnternet Adresi : TIKLAYIN

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…