Ana Sayfa Şehirler İstanbul İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Yapıyor

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Yapıyor

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri yani İMMİB personel alımı yapacağını açıkladı. İMMİB personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, iş talep formu ve sözlü sınavı hakkında tarihi, saati ve yeri.

İlkokul Mezunu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ya da bilinen kısa ismi ile İMMİB yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İMMİB personel alımı ilanı kapsamında uzman yardımcısı, idari memur ve idari memur ( engelli kontenjandan) olmak üzere toplamda 10 personel alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 20 Mart 2017 saat 17:00’a kadar iş başvurusu yapabilirler. İMMİB personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, sözlü sınav ve diğer detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) Personel Alımı İlanı 2017

Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İMMİB) Uzman Yardımcısı, İdari Memur ile İdari Memur (Engelli kontenjandan) kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 10 (On) personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakülte yada 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak veya sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
 • 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve daha sonra doğanlar),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
 • Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak; engelli (idari memur) kontenjanına başvuran adaylar için görme, işitme ve konuşma kaybı ile zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak,
 • TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1’de belirtilen yabancı dillerden birinden, ÖSYM tarafından 2015-2016 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)
 • Uzman Yardımcılığı kadrosu için 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Lisans Bölümler için) 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Ön Lisans) 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
MEZUN OLDUĞU BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİKPSS PUAN
TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISIİSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİGÖREV ALINACAK ŞUBE
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi4 YILKPSSP641 Uzman YardımcısıİngilizceMaden Sektör
İşletme4 YILKPSSP991 Uzman YardımcısıFransızcaMaden Sektör
İstatistik,4 YILKPSSP921 Uzman YardımcısıİngilizceElektrik – Elektrik Sektör
Maliye, İşletme4 YILKPSSP1171 Uzman YardımcısıİngilizceElektrik – Elektrik Sektör
Çevre Mühendisliği4 YILKPSSP11 İdari MemurMaden Sektör
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi4 YILKPSSP352 İdari MemurFuar ve Diğer Destekler
İdari İşler ve Satınalma
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe4 YILKPSSP31 İdari MemurMuhasebe – Finansman
Tüm Ön Lisans Bölümleri2 YILEKPPSSP22 İdari Memur (Engelli)Genel Sekreterlik
TOPLAM10

Başvurular, istenilen KPSS ve EKPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler / Evraklar Nelerdir?

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
 2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 5. KPSS ve EKPSS Sınav Sonuç Belgesi,
 6. Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,
 7. Engelli Personel için en az %40 (yüzde kırk) engel durumunu gösterir resmi sağlık raporunun fotokopisi,
 8. Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

İMMİB Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 20 Mart 2017 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 27 Mart 2017 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ADRESTELEFON
İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

0(212) 454 08 34

0(212) 454 00 88

Bu yazımızda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri yani İMMİB tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, iş talep formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri, son başvuru tarihi, başvuru sırasında istenilen belgeler ve sözlü sınav tarihi saati ve yeri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

 • 7
  Shares

İSTANBUL İŞ İLANLARI BAŞVURU VE ŞARTLARI

İlerleyen günlerde İstanbul için yapacağımız kamu kurumları veya özel sektörden yeni iş ilanlarına ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları Facebook üzerinden sizler için açtığımız sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yeni ilanları ve başvuru şartlarını hızlı ve yakından takip etmek istiyorsanız buraya tıklayın ve İstanbul için Güncel İş İlanları sayfamızı takip edin. Merak ettiğiniz tüm soruları Facebook sayfamızdan sorabilirsiniz.

DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir