Ana Sayfa Kamu Kurumları Nusaybin Belediyesi Memur Alım İlanı

Nusaybin Belediyesi Memur Alım İlanı

Nusaybin Belediyesi çok sayıda memur alımı gerçekleştirecek. Nusaybin Belediyesi memur alımı ilanı başvuru şartları, tarihleri, başvuru formu ve ilanla ilgili diğer detaylar haberimizde.

Nusaybin Belediyesi

Mardin ili, Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak. Memur alımı kapsamında belediye bünyesine VHKİ, Tahsildar, Memur, Sosyolog, Tekniker, Mühendis, Psikolog, Zabıta,Bilgisayar İşletmeni alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu gibi ilanla ilgili diğer detaylar yazımızın devamında.

Nusaybin Belediyesi Memur Alım İlanı 2019

SIRA NOSINIFI KADRO UNVANIKADRO DERECESİADEDİNİTELİĞİCİNSİYETKPSS TÜRÜKPSS PUANI
1GİHVHKİ92Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
2GİHVHKİ71Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
3GİHTahsildar91Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
4GİHMemur91Yerel Yönetimler Ön lisans Programından Mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P93En az 55
Puan
5GİHMemur91Kamu Yönetimi Lisans Programından Mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
6GİHMemur81İletişim Fakültesi Lisans Programlarından Mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
7GİHMemur71Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
8THSosyolog71Sosyoloji Lisans programı mezunu olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
9GİHMemur71Sosyal Hizmetler Lisans programı Mezunu olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan
10THTekniker81Elektrik Önlisans programından mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P93En az 55
Puan
11THTekniker81Makine Önlisans Bölümünden Mezun olmak.Erkek/KadınKPSS
P93
En az 55
Puan
12THTekniker91İnşaat Teknolojisi Önlisans Bölümünden Mezun olmak.Erkek/KadınKPSS
P93
En az 55
Puan
13THMühendis81Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri Lisans Programlarının birinden Mezunu olmak.Erkek/KadınKPSS
P3
En az 55
Puan
14SHPsikolog91Psikoloji Lisans programından mezun olmak.KadınKPSS P3En az 55
Puan
15GİHMemur91Adalet Önlisans programından mezun olmak.KadınKPSS P93En az 55
Puan
17GİHZabıta73Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.ErkekKPSS P93En az 55
Puan
18GİHZabıta71Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak, D sınıfı Ehliyetine sahip olmak.ErkekKPSS
P94
En az 55
Puan
19GİHZabıta92Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.KadınKPSS P93En az 55
Puan
20GİHBilgisayar İşletmeni71Herhangi bir Lisans Programından Mezun olmakErkek/KadınKPSS
P3
En az 55
Puan
21THMühendis91Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.Erkek/KadınKPSS P3En az 55
Puan

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İLANA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • a) T.C. Vatandaşı olmak
 • b) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak
 • c) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • ç) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tescil edilmemiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İLANA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) İlan edilen ünvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavından) alım yapılacak ünvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS Puanını almış olmak.

2) Daha önceki çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3) Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklarda Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi gereğince; Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

4) Hangi kadroya müracaat edeceklerini belirtmek zorundadırlar.

5) Birden çok kadroya başvuru yapılması durumunda, adayın puanı yalnızca sıralamada en yukarıda olduğu kadroda değerlendirilecektir.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. Şartlarda varsa belirtilmiş olan diğer belgelerin asılları veya onaylı suretleri (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 9. Hangi kadroya veya kadrolara başvuru yapıldığına dair dilekçe.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 24.12.2018 günü saat 8:00’den 15.01.2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir, Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ve başvurdukları pozisyon belli olmayanlar belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 2018 KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 23.01.2019 tarihinde belediyemiz internet sitesinde ilan edilecektir,
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, Adayların Tebliğe ilişkin açık adreslerini hatalı vermeleri neticesinde giriş belgelerinin ilgililerine ulaşamaması durumunda sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sınav, Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 04/02/2019 Saat 10:00’dan itibaren 5(gün) boyunca yapılacaktır. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

 • Sıra No 01-04 (dahil) kadar 04/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 05-09 (dahil) kadar 05/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 10- 14 (dahil) kadar 06/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 15-18 (dahil) kadar 07/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 19-21 (dahil) kadar 08/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

Sınav sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
 • Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 • 2
  Shares

MARDİN İŞ İLANLARI BAŞVURU VE ŞARTLARI

İlerleyen günlerde Mardin için yapacağımız kamu kurumları veya özel sektörden yeni iş ilanlarına ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları Facebook üzerinden sizler için açtığımız sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yeni ilanları ve başvuru şartlarını hızlı ve yakından takip etmek istiyorsanız buraya tıklayın ve Mardin için Güncel İş İlanları sayfamızı takip edin. Merak ettiğiniz tüm soruları Facebook sayfamızdan sorabilirsiniz.

DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir