Ana Sayfa Kamu Kurumları Nusaybin Belediyesi Memur Alım İlanı

Nusaybin Belediyesi Memur Alım İlanı

96
Nusaybin Belediyesi

Mardin ili, Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak. Memur alımı kapsamında belediye bünyesine VHKİ, Tahsildar, Memur, Sosyolog, Tekniker, Mühendis, Psikolog, Zabıta,Bilgisayar İşletmeni alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu gibi ilanla ilgili diğer detaylar yazımızın devamında.

Nusaybin Belediyesi Memur Alım İlanı 2019

SIRA NO SINIFI KADRO UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYET KPSS TÜRÜ KPSS PUANI
1 GİH VHKİ 9 2 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
2 GİH VHKİ 7 1 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
3 GİH Tahsildar 9 1 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
4 GİH Memur 9 1 Yerel Yönetimler Ön lisans Programından Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
5 GİH Memur 9 1 Kamu Yönetimi Lisans Programından Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
6 GİH Memur 8 1 İletişim Fakültesi Lisans Programlarından Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
7 GİH Memur 7 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
8 TH Sosyolog 7 1 Sosyoloji Lisans programı mezunu olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
9 GİH Memur 7 1 Sosyal Hizmetler Lisans programı Mezunu olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
10 TH Tekniker 8 1 Elektrik Önlisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
11 TH Tekniker 8 1 Makine Önlisans Bölümünden Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55
Puan
12 TH Tekniker 9 1 İnşaat Teknolojisi Önlisans Bölümünden Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55
Puan
13 TH Mühendis 8 1 Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri Lisans Programlarının birinden Mezunu olmak. Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55
Puan
14 SH Psikolog 9 1 Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Kadın KPSS P3 En az 55
Puan
15 GİH Memur 9 1 Adalet Önlisans programından mezun olmak. Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
17 GİH Zabıta 7 3 Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Erkek KPSS P93 En az 55
Puan
18 GİH Zabıta 7 1 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak, D sınıfı Ehliyetine sahip olmak. Erkek KPSS
P94
En az 55
Puan
19 GİH Zabıta 9 2 Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
20 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 Herhangi bir Lisans Programından Mezun olmak Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55
Puan
21 TH Mühendis 9 1 Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İLANA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • a) T.C. Vatandaşı olmak
 • b) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak
 • c) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • ç) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tescil edilmemiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İLANA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) İlan edilen ünvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavından) alım yapılacak ünvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS Puanını almış olmak.

2) Daha önceki çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3) Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklarda Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi gereğince; Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

4) Hangi kadroya müracaat edeceklerini belirtmek zorundadırlar.

5) Birden çok kadroya başvuru yapılması durumunda, adayın puanı yalnızca sıralamada en yukarıda olduğu kadroda değerlendirilecektir.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. Şartlarda varsa belirtilmiş olan diğer belgelerin asılları veya onaylı suretleri (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 9. Hangi kadroya veya kadrolara başvuru yapıldığına dair dilekçe.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 24.12.2018 günü saat 8:00’den 15.01.2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir, Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ve başvurdukları pozisyon belli olmayanlar belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 2018 KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 23.01.2019 tarihinde belediyemiz internet sitesinde ilan edilecektir,
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, Adayların Tebliğe ilişkin açık adreslerini hatalı vermeleri neticesinde giriş belgelerinin ilgililerine ulaşamaması durumunda sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sınav, Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 04/02/2019 Saat 10:00’dan itibaren 5(gün) boyunca yapılacaktır. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

 • Sıra No 01-04 (dahil) kadar 04/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 05-09 (dahil) kadar 05/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 10- 14 (dahil) kadar 06/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 15-18 (dahil) kadar 07/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 19-21 (dahil) kadar 08/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

Sınav sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
 • Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…