Ana Sayfa Şehirler İstanbul Çekmeköy Belediyesi Memur Alımı İlanı

Çekmeköy Belediyesi Memur Alımı İlanı

91
Çekmeköy Belediyesi

İstanbul il sınırları içerisinde yer alan Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır. Peki bu ilana nasıl başvurabilirim. Başvuru formu, başvuru şekli, yeri ve zamanı detayları yazımızda..

 • Türkiye Geneli Akademik Kurum İlanları için TIKLAYIN
 • Türkiye Geneli Kamu Kurumları Memur Alımı İlanları İçin TIKLAYIN
 • Özel Şirketler Personel Alım İlanları için TIKLAYIN

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

NO ÜNVAN SINIF DERECE ADET NİTELİK CİNSİYET KPSS PUAN
1 Zabıta Memuru GİH 9 5 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Harita, Harita Kadastro/Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P93 En Az 60 Puan
2 Zabıta Memuru GİH 10 5 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P93 En Az 60 Puan
3 Zabıta Memuru GİH 11 5 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P94 En Az 60 Puan

1- BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.Türk vatandaşı olmak.

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 • 1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • 2. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • 3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

2- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında İbraz edilecek belgeler;

 • a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin edilebilecektir.)
 • b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 • c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)
 • f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

3- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi) sözlü sınava çağılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018 tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 25.12.2018 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere; Çekmeköy Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerinde bitirilemezse ertesi gün devam edecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları
 • d) Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

6- SINAV DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

7- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

8- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet sayfasında ilanından itibaren yedi (7) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi (7) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

9- DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…