Ana Sayfa Kamu Kurumları Derik Belediyesi Memur Alım İlanı

Derik Belediyesi Memur Alım İlanı

127
Derik Belediyesi

Mardin ili, Derik Belediyesi Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevlendirmek üzere; Zabıta Memuru, Muhasebe Memuru, Evlendirme Memuru, Düz Memur ve Veznedar kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak. Adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu gibi ilanla ilgili diğer detaylar yazımızın devamında.

Derik Belediyesi Personel Eleman Memur İşçi Alım İlanı 2019

Kadro Derece Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü Puan
Zabıta Memuru 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
Muhasebe Memuru 8 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden Mezun Olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
Evlendirme Memuru 8 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
Memur 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
Veznedar 10 1 Muhasebe Bölümü Ön lisans Programlarından Mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
Memur 11 1 Büro Yönetimi, Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, İşletme, Muhasebe Ön lisans Programlarından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
Memur 10 2 Büro Yönetimi, Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, İşletme, Muhasebe Ön lisans Programlarından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP93 55

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

 • a. Türk vatandaşı olmak.
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93,2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.
 • d.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 • İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden www.derik.bel.tr temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 04/02/2019’dan 08/02/2019 günü saat 17.00′ ye kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 • Mardin ili Derik Belediyesi adresindeki Derik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır.
 • Memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 13/02/2019 tarihinde belediyemiz www.derik.bel.tr adresinden ilan edilecektir,
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir,
 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Derik Belediyesi ‘de; memur, muhasebeci, veznedar ve zabıta memuru alımı için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonunda 20/02/2019 Günü saat:10:00’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

 • a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; memur, muhasebeci, veznedar ve zabıta memuru kadroları için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…