Ana Sayfa Kamu Kurumları Turhal Belediyesi 22 İşçi Alım İlanı

Turhal Belediyesi 22 İşçi Alım İlanı

165
Turhal Belediyesi

Tokat şehrimizde yer almakta olan Turhal belediyesi bünyesine işçi Alınmasında uygulanacak usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yangına ilk müdahale işçisi, yangında mal kurtarma işçisi, bilgisayar destekli proje çizim elemanı, örtüaltı sebze yetiştiriciliği işçisi (Seracı), gaz altı kaynakçısı, motorlu araçlar teknolojisi, argon kaynakçısı (Tiğ), taş ve tuğla duvarcısı, fotoğrafçılar Ve kameramanlar, cenaze levazımatcısı, Vardiya Amiri – Güvenlik Hizmetleri, bilgi İşlem destek Elemanı, doğalgaz tesisat teknisyeni, bahçe bakım elemanı işçisi, geomatik mühendisi, Radyo ve Tv Tamirciliği meslek kollarında sürekli kadrolu işçi alınacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 25.02.2019 – 01.03.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan başvuru şartları ve müracaat detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

Turhal Belediyesi Personel Memur İşçi Alımı İlanı 2019

Yangın ilk müdahale işçisi 3  İlköğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı işçisi 2  ilk-orta-önlisans Kura-Sözlü – 18.03.2019
Geomatik Mühendisi işçisi 1  Lisans Kura-Sözlü – 18.03.2019
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği işçisi 1  Önlisans Kura-Sözlü – 18.03.2019
Taş ve Tuğla Duvarcısı işçisi 2  İlköğretim-Ortaöğretim  Kura-Sözlü – 18.03.2019
Gaz Altı Kaynakçısı meslekli işçisi 1 Ortaöğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Cenaze Levazımatcısı işçisi 1 Ortaöğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Radyo ve Tv Tamirciliği işçisi 1 İlköğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Bahçe Bakım Elemanı işçisi 2 İlköğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Motorlu Araçlar Teknolojisi işçisi 1 Ortaöğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Vardiya Amiri – Güvenlik Hizmetleri işçisi 1 Ortaöğretim-Önlisans Kura-Sözlü – 18.03.2019
Bilgisayar Destekli Proje Çizim Elemanı işçisi 1 Ortaöğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 1 Ortaöğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Bilgi İşlem Destek Elemanı 1 Ortaöğretim-Önlisans Kura-Sözlü – 18.03.2019
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 1 Ortaöğretim Kura-Sözlü – 18.03.2019
Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar 2 Ortaöğretim-Lisans Kura-Sözlü – 18.03.2019

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • 1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • 4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 • 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksul bırakılmamış olmak.
 • 6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • 7. Askerli ile ilgili ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 • 8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • 9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
 • 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 • 11. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
 • 12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ

1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yerleri ve tarihleri daha sonra Belediyemiz internet sitesine yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından belge ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, arasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Belediyemizin www.turhal.bel.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

2. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Belediyemiz www.turhal.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca başarı puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresinde işten ayrılanların yerine,yedek listesinin ilk sırasında ki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Belediyemizin www.turhal.bel.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş old«arı taşıdıklarını belgeleyen evrakları sınav komisyonu tarafından tarihleri Belediyemiz www.turhal.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Belediyemiz (www.turhal.bel.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen Belediye İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Tokat ilimizden Diğer Güncel İş İlanlarına Ulaşmak için TIKLAYIN!

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…